Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Câu 1: Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những điểm mới nào?

 • A. Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị
 • B. Các cuộc đấu tranh đều vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu tiên liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương
 • C. Cả câu a và b đều đúng
 • D. Cả câu a và b đều sai

Câu 2: Trong những năm 1926 -1927 có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc nổ ra từ Bắc chí Nam?

 • A. 20 cuộc đấu tranh
 • B. 30 cuộc đậu tranh
 • C. 40 cuộc đấu tranh
 • D. 50 cuộc đấu tranh

Câu 3: Tân Việt cách mạng Đảng thành lập vào thời gian nào?

 • A. 11/1925
 • B. 6/1926
 • C. Đầu 1928
 • D. 7/1928

Câu 4: Tên gọi ban đầu của Tân Việt Cách mạng đảng là gì?

 • A. Hội Phục Việt.
 • B. Đảng Thanh niên
 • C. Việt Nam nghĩa đoàn
 • D. Hội Hưng Nam

Câu 5: Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm:

 • A. Tiểu tư sản trí thức.
 • B. Học sinh, sinh viên.
 • C. Trí thức và tư sản dân tộc.
 • D. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản.

Câu 6: Địa bản hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở đâu?

 • A. Bắc Kì

 • B. Trung Kì
 • C. Nam Kì
 • D. Bắc Kì và Trung Kì.

Câu 7: Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

 • A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.
 • B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.
 • C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.
 • D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.

Câu 8: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?

 • A. 25/10/1927
 • B. 25/11/1927
 • C. 25/12/1927
 • D. 25/1/1928

Câu 9: Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là gì?

 • A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua
 • B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.
 • C. Đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
 • D. Đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

Câu 10: Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng là:

 • A. Cường học thư xá
 • B. Nam đồng thư xá
 • C. Hải quan tùng thư
 • D. Cộng sản đoàn

Câu 11: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng là:

 • A. Tổ chức các cuộc mit tinh, biểu tình.
 • B. Thành lập Công hội (bí mật) ở Sài Gòn – chợ lớn năm 1929.
 • C. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930).
 • D. Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Ba-danh (9/2/1930).

Câu 12: Khuynh hướng chính trị của Việt Nam Quốc dân đảng là:

 • A. Quân chủ chuyên chế
 • B. Quân chủ lập hiến
 • C. Cách mạng dân chủ tư sản
 • D. Vô sản

Câu 13: Nhân vật nào đứng đầu tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng?

 • A. Phan Bội Châu.
 • B. Phan Chu Trinh.
 • C. Tôn Đức Thắng.
 • D. Nguyễn Thái Học.

Câu 14: An Nam Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 6/1929
 • B. Tháng 7/1929
 • C. Tháng 8/1929
 • D. Tháng 9/1929

Câu 15: An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức nào?

 • A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 • B. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.
 • C. Các hội viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cách mạng Đảng.
 • D. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Câu 16: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 • A. Tháng 1/1929.
 • B. Tháng 2/1929.
 • C. Tháng 3/1929.
 • D. Tháng 4/1929

Câu 17: Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?

 • A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời 
 • B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
 • C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng
 • D. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng

Câu 18: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn tới sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

 • A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản Liên đoàn.
 • C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản Liên đoàn.
 • D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Câu 19: Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)?

 • A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vảy ráp.
 • B. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ.
 • C. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba Danh (9/2/1929) trùm mộ phu cho các đồn điền cao su.
 • D. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?

 • A. Thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém.
 • B. Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng non yếu không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo.
 • C. Khởi nghĩa nổ ra bị động.
 • D. Vì cả 3 lý do trên.

Câu 21: Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?

 • A. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.
 • B. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.
 • C. Đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
 • D. Việt Nam Quốc dân Đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.

Câu 22: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản & Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì?

 • A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
 • B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
 • C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại
 • D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

Câu 23 Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối  tiếp nhau ra đời?

 • A. Vì từ cuối năm 1928 đến 1929, phong trào dân tộc và dân chủ nước ta, đặc biệt là phong trào công nhân theo con đường cách mạng vô sản, đã phát triển mạnh mẽ.
 • B. Vì điều kiện thành lập Đảng Cộng sản ở nước ta đã được hội tụ đầy đủ
 • C. Cả hai câu a và b đều đúng
 • D. Cả hai câu a và b đều sai

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Cách Nấu Bánh Đa Bò Nhừ Hải Phòng, 10 Món Ngon Hải Phòng Nhất Định Phải Thử
Cách Nấu Bánh Đa Bò Nhừ Hải Phòng, 10 Món Ngon Hải Phòng Nhất Định Phải Thử
Hướng Dẫn: 6 Cách Nấu Bò Kho Bằng Thịt Heo, Cách Nấu Bò Kho Ngon Đúng Điệu Chấm Bánh Mì Chuẩn
Hướng Dẫn: 6 Cách Nấu Bò Kho Bằng Thịt Heo, Cách Nấu Bò Kho Ngon Đúng Điệu Chấm Bánh Mì Chuẩn
Tip Phối Đồ Với Giày Mlb Cho Nam Nữ Cực Chất, Beecost Mua Thông Minh
Tip Phối Đồ Với Giày Mlb Cho Nam Nữ Cực Chất, Beecost Mua Thông Minh
Cách Nấu Cháo Bằng Nồi Nấu Chậm Qua Đêm, Bí Quyết Nấu Cháo Cho Bé Cực Nhàn Vẫn Ngon
Cách Nấu Cháo Bằng Nồi Nấu Chậm Qua Đêm, Bí Quyết Nấu Cháo Cho Bé Cực Nhàn Vẫn Ngon
Cách Nấu Cháo Đu Đủ Cho Bé Ăn Đu Đủ Chín, Cháo Đu Đủ Nấu Thịt Và Trứng Gà Cho Bé
Cách Nấu Cháo Đu Đủ Cho Bé Ăn Đu Đủ Chín, Cháo Đu Đủ Nấu Thịt Và Trứng Gà Cho Bé
Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Tử Toshiba, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Toshiba
Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Tử Toshiba, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Toshiba
Cách Nấu Xương Chó Với Chuối Xanh Ăn Nhanh Kẻo Hết, Công Thức Cách Làm Thịt Chó Nấu Củ Chuối
Cách Nấu Xương Chó Với Chuối Xanh Ăn Nhanh Kẻo Hết, Công Thức Cách Làm Thịt Chó Nấu Củ Chuối
Cách Làm Mỡ Hành Ăn Chuối Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn, Món Chuối Già Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn
Cách Làm Mỡ Hành Ăn Chuối Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn, Món Chuối Già Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn