Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 12 Chương 1 2 Có Đáp Án

Để giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tinh thần, Kiến Guru giới thiệu đến các bạn đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án. Để kiểm tra sẽ gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm phần lý thuyết và bài tập trải dài kiến thức trong chương 1 và 2 của vật lý 12. Hãy ôn tập thật đầy đủ các kiến thức và dạng bài tập của 2 chương này và bên cạnh đó, khi làm bài bạn nên căn thời gian để có thể đủ thời gian làm hết 25 câu hỏi này trong vòng 45 phút quy định. Chúng ta bắt đầu vào bài kiểm tra cùng Kiến nhé:

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-1

I. Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án

Câu 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình cm. Pha ban đầu của vật là gì:

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ), vậy gia tốc của vật có giá trị cực đại là:

A. amax = Aω2.               B. amax = 2Aω          C. amax = Aω.              D. amax= A2ω.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí biên thì vật sẽ có:

A. Vận tốc bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại.      

B. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc bằng 0.

C. Vận tốc và gia tốc bằng 0.                                      

D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình là  x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy  Vận tốc của vật khi t = 3(s) là:

A. 5π (cm/s).                     B. – 5π (cm/s).           C. 2,5(cm/s).                  D. -2,5 (cm/s).

Câu 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình là: x = 5cos(5πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ là x = 2,50 (cm) lần thứ 2018:    

A. 403,60 (s).                    B. 403,53 (s).              C. 807,20 (s).                  D. 806,87 (s).

Câu 6: Ta xét có một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật đó đi từ vị trí biên về vị ví cân bằng thì vật có:

A. Động năng và thế năng đều giảm.                             

B. Động năng giảm, thế năng tăng.

C. Động năng tăng, thế năng giảm.                               

D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 7: Ta có một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng là 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là bao nhiêu?

A. 2,5 (s).                              B. 0,01(s).                  C. 0,4(s).                        D. 45π (s).

Câu 8:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200g, dao động điều hòa theo phương ngang trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm với tần số góc 10 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là bao nhiêu:

A. 0,025 (J).                           B. 106 (J).                    C. 0,1 (J).                      D. 250 (J).

Câu 9: Công thức tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 

Câu 10: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Thì khi đó, chiều dài của con lắc đã 

A. tăng 4 lần.                            B. giảm 4 lần.             C. tăng 2 lần.                 D. giảm 2 lần.

Câu 11: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động gì?

A. dao động cưỡng bức.        B. dao động tắt dần.            C. dao động điều hòa.         D. dao động duy trì.

Câu 12: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào sau đây là không đúng ?

A. Dao động duy trì có chu kỳ bằng dao động riêng của con lắc. 
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn.
C. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 13: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ

A. không phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.        
B. phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
C. lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha với nhau.
D. nhỏ nhất khi hai dao động thành phần vuông pha với nhau.

Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8 cm và 6 cm và lệch pha nhau một góc . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng bao nhiêu

A. 14 (cm).                         B. 12,2 (cm).                          C. 11,5 (cm).                 D. 7,2 (cm).

Câu 15: Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? 

A. rắn, lỏng và chân không.           

B. khí, rắn và chân không.   

C. rắn, lỏng và khí.          

D. rắn và bên trên bề mặt chất lỏng.

Câu 16: Đặc điểm tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường nào dưới đây là đúng?

A. vrắn >  vkhí  >  vlỏng.                                                    

B. vrắn >  vlỏng  >  vkhí.    

C. vkhí >  vlỏng  >  vrắn.                                                   

D. vkhí >  vrắn  >  vlỏng.     

Câu 17: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng sẽ dao động

A. cùng pha.                B. ngược pha.                    C. lệch pha                    D. lệch pha

 

Câu 18: Khi một sóng cơ truyền từ nước ra không khí thì sóng cơ đó có

A. tần số tăng, vận tốc truyền sóng giảm.        

B. tần số giảm, vận tốc truyền sóng giảm.

C. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng tăng.           

D. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng giảm.

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(6πt – πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Bước sóng của sóng cơ là

A. 1 (m).                         B. 1(cm).                             C. 2 (m).                           D. 2 (cm).

Câu 20: Một sóng cơ học được lan truyền trên một phương truyền sóng. Xét hai điểm M  và N trên phương truyền sóng (MN = 50 cm) có phương trình lần lượt là uM = 3cost (cm) và uN = 3cos  ) (cm). Kết luận nào dưới đây là đúng? 

A. Sóng truyền từ M đến N có vận tốc 2 (m/s).          

B. Sóng truyền từ N đến M có vận tốc 2 (m/s).

C. Sóng truyền từ N đến M có vận tốc 1 (m/s).           

D. Sóng truyền từ M đến N có vận tốc 1 (m/s).

Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu là

A. d2 – d1 = kλ/2.                                                          B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.
C. d2 – d1 = kλ.                                                             D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4.

Câu 22: Sóng được truyền trên một sợi dây hai đầu cố định, có bước sóng λ. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài L phải thoả mãn điều kiện là

Câu 23: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định. Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên dây với tần số f, ta thấy trên dây AB thấy có 9 nút sóng (kể cả 2 đầu A, B). Bước sóng trên dây là

A. 2m.                              B. 1m.                                  C. 0,5m.                          D. 0,75m.

Câu 24: Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Muốn trên dây có 6 bụng sóng thì tần số sóng trên dây là     

A. 16 (Hz).                       B. 24 (Hz).                          C. 25 (Hz).                        D. (Hz).

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 17 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA  = uB = 3cos(40pt + ) cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có đường kính là AB. Số điểm đứng yên không dao động trên đường tròn là

A. 8.                                     B. 9.                                   C. 16.                                 D. 18.

II. Phần Đáp án (đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án)

 

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-2

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đáp án

B

A

A

A

B

C

C

A

D

B

D

C

C

Câu 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

D

C

B

A

D

C

A

B

B

C

B

C

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-3

Vậy là chúng ta đã trải qua đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án của Kiến Guru đứa ra. Chúc mừng các bạn có kết quả tốt với đề kiểm tra này. Hy vọng qua đề kiểm tra, các bạn sẽ tự đánh giá được năng lực và rèn luyện tư duy giải đề trắc nghiệm cho mình. Và điều quan trọng nhất trong khi đi thi Kiến Guru muốn bạn ghi nhớ đó là hãy đọc tổng quát đề trước sau đó cho mình một chiến lược thật tốt để làm hết bài kiểm tra trong vòng 45 phút nhé. Chúc các bạn may mắn! Hẹn gặp lại mọi người vào các bài kiểm tra tiếp theo.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao