Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì (tự nhiên và dân cư) P2

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sông Hớt-xơn đã rút ngắn khoảng cách giao thông đường thủy từ Si-ca-gô đến:

 • A. Át-lan-ta
 • B. Bớc-min-ham
 • C. Đa-lát
 • D. Niu Ioóc

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về vị trí phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

 • A. Nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
 • B. Nằm giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
 • C. Tiếp giáp với Canada và Mehico.
 • D. Tiếp giáp với khu vực Mĩ Latinh.

Câu 3: Một trong các bộ phận hợp thành phần lãnh thổ Hoa Kì không phải là

 • A. phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ.
 • B. phần đất thuộc bán đảo Labrado.
 • C. bán đảo Alaxca.
 • D. quần đảo Haoai.

Câu 4: Các dạng địa hình nào sau đây thuộc vùng phía Đông của phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

 • A. Dãy núi già Apalat và đồng bằng ven Đại Tây Dương.
 • B. Dãy núi trẻ Rocki và các bồn địa xen với cao nguyên.
 • C. Nhiều gò đồi thấp và các đồng bằng ven biển rộng lớn.
 • D. Dải đồng bằng nhỏ và hẹp nằm ven Thái Bình Dương.

Câu 5: Phần lớn lãnh thổ Hoa Kì nằm trong các đới khí hậu

 • A. nhiệt đới và cận nhiệt.
 • B. cận nhiệt và ôn đới.
 • C. ôn đới và hàn đới.
 • D. ôn đới và cận cực.

Câu 6: Bán đảo A-la-xca – một trong các bộ phận hợp thành lãnh thổ Hoa Kì nằm ở

 • A. phía tây bắc Bắc Mĩ.
 • B. phía tây nam Bắc Mĩ.
 • C. phía đông bắc Bắc Mĩ.
 • D. phía đông nam Bắc Mĩ.

Câu 7: Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ là

 • A. các kim loại màu.
 • B. các kim loại đen.
 • C. than đá, quặng sắt.
 • D. dầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 8: Khu vực nào sau đây có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai của Hoa Kì?

 • A. Quần đảo Ha oai.
 • B. Bán đảo Alaxca.
 • C. Vùng phía Đông.
 • D. Vùng phía Tây.

Câu 9: Vùng núi Cóoc-đi-e là tên gọi khác của vùng nào sau đây trên phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

 • A. Vùng phía Tây.
 • B. Vùng phía Bắc.
 • C. Vùng phía Nam.
 • D. Vùng phía Đông.

Câu 10: Phía nam vùng Trung tâm thuộc phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ có lợi thế về đất đai màu mỡ thuận lợi phát triển ngành

 • A.thủy điện.
 • B. du lịch.
 • C. nông nghiệp.
 • D. công nghiệp.

Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng Trung tâm thuộc phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

 • A. Phát triển mạnh giao thông đường biển.
 • B. Phát triển mạnh giao thông đường thủy.
 • C. Có nhiều cánh đồng cỏ rộng mênh mông.
 • D. Có đồng bằng phù sa rộng lớn, màu mỡ.

Câu 12: Dãy núi nào dưới đây có hướng đông bắc – tây nam?

 • A. A-pa-lát
 • B. Ca-xca-đơ
 • c. Thạch Sơn
 • D. Xi-e-ra Nê-va-đa

Câu 13: chảy ra Thái Bình Dương là sông:

 • A.Cô-lum-bi-a
 • B. Ô-hai-ô
 • C. Riô Grăn-đê
 • D. Xanh Lô-ren-xơ

Câu 14: Sông nào dưới đây phát nguồn từ hệ thống Thạch Sơn?

 • A. Cô-lum-bi-a
 • B. Cô-lô-ra-đô
 • c. Riô Grăn-đê
 • D. Cả ba sông trên

Câu 15: Sông nào dưới đây không phát nguồn từ hệ thống Thạch Sơn?

 • A. Cô-lô-ra-đô
 • B. Mi-xi-xi-pi
 • C. Mi-xu-ri
 • D. Riô Grăn-đê

Câu 16: Sông Hớt-xơn đã rút ngắn khoảng cách giao thông đường thủy từ Si-ca-gô đến:

 • A. Át-lan-ta
 • B. Bớc-min-ham
 • C. Đa-lát
 • D. Niu Ioóc

Câu17: Lợi thế nào là quan trọng nhất của vai tròdl HOA KÌ trong phát triển kinh tế – xã hội?

 • A. Tiếp giáp với Ca-na-đa
 • B. Nằm ở bán cầu Tây
 • C. Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp với hai đại dương lớn.
 • D. Tiếp giáp với khu vực Mĩ La tinh.

Câu 18: Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, HOA KÌ còn bao gồm:

 • A. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai
 • B. Quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn.
 • C. Quần đảo Ăng-ti Lớn và quần đảo Ăng-ti Nhỏ
 • D. Quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca.

Câu 19: Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm:

 • A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn dịa và cao nguyên.
 • B. Khu vực gò đồi thấp và các đồng cỏ rộng.
 • C. Đồng bằng phù sa màu mỡ do hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và vùng đồi thấp.
 • D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lat.

Câu 20: Vùng phía Đông Hoa Kì gồm:

 • A. Vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.
 • B. Dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương.
 • C. Đồng bằng trung tâm và vùng gò đồi thấp.
 • D. Vùng núi Coóc-đi-e và các thung lũng rộng lớn.

Câu 21: Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là

 • A. Ôn đới lục địa và hàn đới.
 • B. Hoang mạc và ôn đới lục địa.
 • C. Cận nhiệt đới và ôn đới.
 • D. Cận nhiệt đới và cận xích đạo.

Câu 22:  Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở HOA KÌ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

 • A. Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.
 • B. Các bồn địa và cao nguyên ở vùng phía Tây.
 • C. Các khu vực giữa dãy A-pa-lat và dãy Rốc-ki
 • D. Các đồi núi ở bán đảo A-la-xca.

Câu 23:  Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

 • A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm.
 • B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm.
 • C. vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca.
 • D. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai.

Câu 24: Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung củ yếu ở vùng nào sau đây?

 • A. Vùng phía Đông
 • B. Vùng phía Tây
 • C. Vùng Trung tâm
 • D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Câu 25: Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

 • A. Bang Tếch-dát, ven vịnh Mê-hi-cô, bán đảo A-la-xca
 • B. Ven vịnh Mê-hi-cô, dãy A-pa-lát, quần đảo Ha-oai
 • C. Dãy A-pa-lat, Bồn địa lớn, bang Tếch-dát
 • D. Bồn địa Lớn và đồng bằng Mi-xi-xi-pi, bán đảo A-la-xca

Câu 26: Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

 • A. Vùng phía Tây và vùng phía Đông
 • B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm
 • C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca
 • D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Câu 27: Đồng bằng trung tâm của Hoa Kì có đặc điểm:

 • A. Phía Bắc có khí hậu ôn đới lục địa, phía Nam có khí hậu nhiệt đới.
 • B. Phía BẮc co nhiêu dâu khí, phía Nam có nhiều kim loại màu.
 • C. Tập trung phần lớn dân cư Hoa Kì.
 • D. Diện tích rộng lớn, đất màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Câu 28: Còn diện tích rừng lớn, có khí hậu ôn đới hải dương là vùng:

 • A. Đông Nam Hoa Kì
 • B. Trung tâm Hoa Kì
 • C. Tây Bắc Hoa Kì
 • D. Tây Nam Hoa Kì

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng trung tâm Hoa Kì?

 • A. Có diện tích đất phù sa màu mỡ, rộng lớn.
 • B. Có khí hậu ôn đới hải dương.
 • C. Thời tiết thay đổi thất thường trong năm.
 • D. Phía nam chịu ảnh hưởng của khí hậu cận nhiệt.

Câu 30: Vùng trung tâm Hoa Kì, các đồng cỏ rộng lớn có ơ phía:

 • A. Tây và tây nam.
 • B. Đông và đông nam.
 • C. Tây và bắc.
 • D. Nam và tây nam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách